Rada Ministrów wskazuje, że w przyszłym roku polityka gospodarcza rządu będzie nakierowana na dalsze wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki, po kryzysie energetycznym wywołanym przez atak Rosji na Ukrainę oraz po pandemii COVID-19 oraz ich konsekwencjach. To dwa największe wstrząsy gospodarcze po 1989 r. Realizacja budżetu ma się odbywać przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego oraz z uwzględnieniem wytycznych instytucji UE. W przyszłym roku wzrost PKB ma osiągnąć poziom 3%.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Najważniejsze rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok

W 2024 r. Rada Ministrów planuje przeznaczyć środki między innymi na:

 1. obronność (wraz z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych) – 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2% PKB.;
 2. wsparcie rodzin – 93,2 mld zł, w tym np.:
  • na realizację Programu „Rodzina 800+” – 63,7 mld zł,
  • rodzinnego kapitału opiekuńczego – 2,4 mld zł,
  • świadczenia wspierającego – 2,2 mld zł,
  • świadczenia Dobry Start – 1,35 mld zł,
  • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie – 4,4 mld zł;
 3. wsparcie emerytów i rencistów w postaci tzw. 13. i 14. emerytury – prawie 30 mld zł;
 4. finansowanie służby zdrowia (łącznie z NFZ) – ponad 190 mld zł;
 5. podwyżki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w służbach publicznych (m.in. policjanci, strażacy, nauczyciele, pracownicy uczelni wyższych) – ich wynagrodzenia zostaną zwiększone o 12,3%.

Dochody budżetu państwa wyniosą w 2024 r. 683,6 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2024 r., z uwzględnieniem kwot na obronność (158,9 mld zł), wsparcie dla rodzin (92,3 mld zł) czy finansowanie służby zdrowia (ponad 190 mld zł), wyniosą 848 mld zł. Deficyt sektora general government zmniejszy się do -4,5%. PKB w 2024 r. Dla porównania – w 2009 r. deficyt sektora general government wynosił -7,3% PKB, a w 2010 r. -7,5% PKB.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Dane makroekonomiczne zapisane w projekcie budżetu na 2024 rok

Produkt Krajowy Brutto. W 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym oraz polepszenie nastrojów konsumentów.

Przeciętne wynagrodzenie. Prognozuje się, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 12,3%, a w 2024 r. 9,8%.

Inflacja

Oczekiwana inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 12,0% (do końca 2023 r. inflacja spadnie do wartości jednocyfrowej), a w 2024 r. ma wynieść 6,6%. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz polityka pieniężna.