W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1238 ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Wskazane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 5 ust. 6 ŚwPienSołtysU.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Dla przypomnienia, w kontekście przyznawania świadczenia dla sołtysów pewne zadania przypisano również wójtom, a związane jest to ze składaniem załączników do wniosków o świadczenie. Na uwagę w tym zakresie zasługuje art. 4 ŚwPienSołtysU, gdzie postanowiono m.in. że świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

a) imię (imiona) oraz nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;

2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;

3) podpis wnioskodawcy.

Nadto, do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Z kolei, gdy organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. Natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ŚwPienSołtysU, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Co istotne, możliwość przedkładania ww. dokumentów (zaświadczenia lub pisemnego oświadczenia) przewidziano również w ramach wspomnianego wniosku, o czym świadczy konstrukcja wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtys, gdzie przewidziano dodawanie ww. załączników.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Podsumowując, rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego i mają służyć realizacji uprawnień związanych ze świadczeniem sołeckim.