Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 7 czerwca br. ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. W projekcie przewiduje się różne zmiany, w tym i takie, które mają objąć jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

I tak oto projekt ustawy:

 1. „odmraża” od 1.7.2023 r. fundusz świadczeń socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na 2023 r.; proponowane rozwiązania umożliwią zatem przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną organizowaną na rzecz pracowników (warto dodać, że w związku z COVID-19 dotąd punktem odniesienia do tworzenia ww. funduszu był 2019 r., zaś od lipca 2023 r. ma to być 2021 r.);
 2. przewiduje wprowadzenie regulacji, które spowodują utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego, z którego będzie mogła być przyznana jednorazowa nagroda specjalna za szczególne zaangażowanie w pracy;
 3. wprowadza regulację dotyczącą przyznania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
 4. przewiduje wprowadzenie podstawy prawnej przekazania w 2023 r. z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł, środki te będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że, co do zasady finansowanie środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej zostało uregulowane w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: DochSamTerytU). Tamże, m.in. postanowiono, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

 1. dochody własne;
 2. subwencja ogólna;
 3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Natomiast elementy składowe subwencji dla JST zostały dookreślone w art. 7 DochSamTerytU, gdzie w ust. 1 pkt 1 podano, że subwencja ogólna składa się z części:

 1. dla gmin:
  1. wyrównawczej,
  2. równoważącej;
 2. oświatowej – dla gmin,
 3. rozwojowej – dla gmin.

W powyższym kontekście dodatkowe wsparcie środkami stanowiącymi uzupełnienie ww. subwencji jest z pewnością rozwiązaniem korzystnym dla JST. Z praktycznego punktu widzenia istotne jest jednak to, aby środki te trafiły do samorządów możliwie szybko, aby można było je wydatkować w bieżącym roku budżetowym.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Podsumowując, projekt nowelizacji ustawy zapewne wpłynie korzystnie na zadania wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście sfery wydatkowej. Wskazane jest jednak możliwie szybkie wdrożenie tych zmian.

Źródło: RCL