Burmistrz może, w drodze zarządzenia, dokonać zmian w budżecie, przenosząc środki (wydatki) z rezerwy ogólnej, w celu zwiększenia wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów) w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: FinPubU) w budżecie JST tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Utworzenie rezerwy ogólnej w granicach wyznaczonych tym przepisem jest obligatoryjne, a dysponentem rezerw – stosownie do art. 222 ust. 4 FinPubU – jest zarząd JST.

Zadysponowanie rezerwą ogólną ograniczone jest regułą wyrażoną w art. 259 ust. 3 FinPubU – stosownie do której – wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. W pozostałym zakresie brak jest ograniczeń co do dysponowania rezerwą ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W przypadku wydatków majątkowych funkcjonują stanowiska kwestionujące możliwość rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wskazane wydatki. Z uwagi jednak na okoliczność, że wydatki na obsługę długu mają charakter wydatków bieżących, nie ma prawnych ograniczeń co do opisanych w pytaniu zmian.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź