Pakiet projektowanych zmian Prawa budowlanego, okrojony o zagadnienia dotyczące wprowadzenia kompletnej cyfryzacji inwestycyjnych procedur administracyjnych, został ponownie wniesiony do Sejmu 21.7.2023 r., jako element rządowego projektu zupełnie nowej ustawy: o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Po błyskawicznych pracach legislacyjnych i zaopiniowaniu przez sejmową Komisję do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (z pominięciem tym razem Komisji Infrastruktury) projekt został przyjęty w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu 17.8.2023 r.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Uchwalona właśnie nowelizacja, którą resort budownictwa nazywa deregulacją Prawa budowlanego, obejmuje następujące zagadnienia:

  • rozszerzenie możliwości wybudowania jednorodzinnego domu mieszkalnego w celu zaspokojenia własnych potrzeb inwestora bez pozwolenia na budowę, lecz na skutek uproszczonego zgłoszenia budowy, o obiekty o powierzchni zabudowy przekraczającej 70 m2;
  • rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia, a w tym m.in.: przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 przeznaczonych do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami różnych zagrożeń, ale również, co dotychczas było przedmiotem krytyki – kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy do 15 m2;

Przyjęta nowelizacja, pomimo negatywnych opinii zgłaszanych podczas prac przy poprzednim projekcie przez przedstawicieli izb zawodowych inżynierów i architektów, dotyczy również:

  • umożliwienia uzyskiwania uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika lub dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
  • zwiększenia zakresu kompetencji osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie (np. oprócz projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej – kat. II, możliwe będzie projektowanie lub prowadzenie robót budowlanych dla takich obiektów należących do kat. I, II, III, XVIII lub XX).
Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Sposób procedowania przyjętego właśnie pakietu nowelizacji, który pomimo wcześniejszej negatywnej opinii, zostanie najprawdopodobniej wprowadzony do porządku prawnego przy okazji uchwalania ustawy regulującej funkcjonowanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, które nie ma nic wspólnego z zakresem zagadnień regulowanych Prawem budowlanym, pozostaje bez komentarza.

Obecnie przyjęta nowelizacja została przekazana do Senatu i do Prezydenta RP.