Władanie czy tez posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości drogowej nie jest jedynym przymiotem zarządcy drogi. W opisanej sytuacji, ze względu na brak relacji komunikacyjnych pomiędzy przecinającymi się na różnych poziomach: drogą krajową i powiatową, właściwym do wydania decyzji zezwalającej na lokalizację sieci wodociągowej w drodze powiatowej będzie jej zarządca.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przytoczone w pytaniu orzeczenia sądów administracyjnych dotyczą innej sytuacji faktycznej. Drogi o różnych kategoriach, będące przedmiotem ww. rozstrzygnięć, tworzą skrzyżowanie, a więc zgodnie z definicją legalną z art. 4 pkt 9 ustawy o drogach publicznych (dalej: DrPublU) stanowią „część drogi publicznej będącą połączeniem dróg publicznych albo jezdni jednej drogi publicznej w jednym poziomie”.

Połączenie dróg publicznych może również być realizowane za pośrednictwem węzła, który zgodnie z definicją z art. 4 pkt 9a DrPublU stanowi „część drogi publicznej będącą połączeniem dróg publicznych na różnych poziomach”.

W powyższych sytuacjach, które przewidują relacje komunikacyjne (polaczenie) pomiędzy drogami zastosowanie ma art. 25 ust. 1 DrPublU w brzmieniu: „Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania lub węzła dróg różnej kategorii wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami drogi, znakami i sygnałami drogowymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania lub węzła, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii”. Tak więc to zarządca drogi wyższej kategorii musi dbać o ochronę skrzyżowania lub węzła, do czego zobligowany jest powyższym przepisem prawa.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Przypadek opisany w pytaniu nie wypełnia powyższych przesłanek, gdyż droga krajowa i droga powiatowa nie tworzą ani skrzyżowania ani węzła. Dlatego jedynym właściwym organem do wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń obcych, w tym przypadku sieci wodociągowej, na mocy art. 39 DrPublU, jest zarządca tej drogi. Zarządca drogi krajowej w opisanej sytuacji nie jest zobligowany do ochrony pasa drogowego drogi powiatowej i jej urządzeń przed niszczeniem lub uszkodzeniem albo zmniejszeniem jej trwałości oraz działaniami, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.