Inwestycje realizowane na podstawie pozwolenia na budowę poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na podstawie jedynie karty informacyjnej przedsięwzięcia (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) nie wymagają ustanawiania inspektora nadzoru inwestorskiego.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z treścią § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej: RodzObiektBudR) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, niezależnie od katalogu inwestycji określonego w § 2 ust. 1 RodzObiektBudR, jest wymagane także przy realizacji obiektów budowlanych podlegających ocenie oddziaływania na środowisko, określonych w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod pojęciem „ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” należy rozumieć postępowanie „obejmujące w szczególności:

  • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu”.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz poddanie go weryfikacji jest więc jednym z trzech obligatoryjnych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Należy więc uznać, że ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane jest przy realizacji inwestycji, dla których w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach był wymagany taki raport.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Jeśli więc decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia była wydana na podstawie jedynie karty informacyjnej – obowiązek ustanawiania inspektora nadzoru inwestorskiego w pozwoleniu na budowę dla tego samego przedsięwzięcia jest zbędne.