W wyniku wprowadzonych do Pawa budowlanego zmian rozszerzono katalogi inwestycji, które mogą być zrealizowane bez pozwolenia na budowę.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jedynie zgłoszenia budowlanego będzie więc wymagać budowa:

  • naziemnego silosu na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 (poprzednio 30 m3) oraz o wysokości do 15m (poprzednio 7 m) rozumianego jako obiekt gospodarczy związany z produkcją rolną i uzupełniający zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;
  • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  • obiektów budowlanych służących przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj. w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Do zgłoszenia budowy ww. obiektów (oprócz silosów) inwestor będzie zobowiązany dołączyć dokumentację techniczną, wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiedni uprawnienia budowlane, zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia budowlanego można będzie zrealizować:

  • jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Co do zasady wykonanie ww. robót budowlanych nie wymaga ustanawiania kierownika budowy. Należy podkreślić, że nie wszystkie z powyższych rodzajów obiektów muszą towarzyszyć zabudowie zagrodowej i być zrealizowane w ramach istniejącej działki siedliskowej. Trudności interpretacyjne, już w obecnym stanie prawnym, rodzi też pojęcie „produkcja rolna”, które nie jest definiowane w PrBud. Nowe przepisy mogą być więc wykorzystywane nie tylko w związku z prowadzoną produkcją rolną, a więc przez rolników, do których przede wszystkim miały być skierowane przyjęte nowelizacje.