Zmiany w warunkach technicznych mają zagwarantować minimalny komfort mieszkańcom nowoprojektowanych budynków mieszkalnych. Będą one obejmować kilka grup zagadnień.

Większe odległości między blokami na sąsiednich działkach

Dokładnie 5 m ma wynosić minimalna odległość wyższego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (powyżej 4 kondygnacji nadziemnych) od granicy działki. Reguła ta nie będzie dotyczyć przypadku, gdy na sąsiedniej działce są tereny, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone pod zabudowę.

Powyższe zasady będą wyjątkiem od obecnie obowiązujących uregulowań, które minimalną odległość budynków (wszystkich) od granicy działki określają na 3 m w przypadku ścian bez okien i drzwi lub 4 m w przypadku ścian z oknami i drzwiami, przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów w zakresie przesłaniania, nasłonecznienia oraz warunków przeciwpożarowych.

Większe odległości obiektów produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych

minimalna odległość pomiędzy ścianami budynku magazynowego lub produkcyjnego (o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m2) a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego ma wynosić 30 m. Zasada ta będzie dotyczyć również planowanych budynków mieszkalnych albo zamieszkania zbiorowego posiadających ostateczne pozwolenie na budowę albo wykonalne zgłoszenie budowy.

Obecnie kwestia ta nie jest regulowana w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Racjonalnie zaplanowane miejsca parkingowe

Maksymalnie 6% wszystkich miejsc postojowych zaprojektowanych w ramach jednej inwestycji będzie mogło być zbliżonych do okien budynków, jako miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie nie są określone wymogi co do udziału stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie stanowisk, czego efektem są sytuacje, w których tego typu miejsca postojowe dominują na parkingach.

Więcej terenów biologicznie czynnych

Co najmniej 20% powierzchni publicznych placów i skwerów (zajmujących więcej niż 1000 m2) ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

Obecnie kwestia ta nie jest regulowana w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.

Przyjazne place zabaw i miejsca do rekreacji

Wprowadzony zostanie obowiązek budowy placów zabaw przy bloku lub na osiedlu, w których zaplanowano więcej niż 20 mieszkań, a przy większych budynkach lub osiedlach wprowadzone zostaną następujące wskaźniki:

  • co najmniej 1 m2 placu zabaw na jedno mieszkanie przy budynkach zawierających od 21 do 50 mieszkań,
  • plac zabaw o powierzchni co najmniej 50 m2 przy budynkach zawierających od 51 do 100 mieszkań,
  • co najmniej 0,5 m2 placu zabaw na jedno mieszkanie przy budynkach zawierających od 101 do 300 mieszkań,
  • plac zabaw o powierzchni co najmniej 300 m2 przy budynkach zawierających więcej niż 300 mieszkań.

Wprowadzone zostaną też wymogi co do wyposażenia placów zabaw.

Obowiązek wykonania miejsc rekreacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami będzie dotyczył zespołu budynków wielorodzinnych, w którym jest więcej niż 20 mieszkań.

Obecnie obowiązek zaprojektowania placu zabaw jest ustalony na tyle ogólnie, że skutkuje to powstawaniem małych, słabo wyposażonych oraz zlokalizowanych w najmniej atrakcyjnych i trudno dostępnych częściach osiedla.

Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego

Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowoprojektowanych budynkach będzie wynosić 25 m2. Lokale użytkowe o mniejszej powierzchni będą mogły znajdować się jedynie na parterze i na I piętrze budynku i to pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego dostępu z zewnątrz budynku. Wyjątek od tej reguły będzie dotyczył budynków zamieszkania zbiorowego, takich jak np. hotel, motel czy pensjonat.

Obecnie minimalna powierzchnia samodzielnego lokalu dotyczy jedynie mieszkań, stąd powstaje wiele lokali nazywanych „użytkowymi”, o mniejszej niż 25 m2 powierzchni, ale wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Balkony zapewniające prywatność

W budynku wielorodzinnym w przypadku balkonów na jednej płycie, trzeba będzie zastosować pomiędzy nimi przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 m oraz o szerokości równej co najmniej szerokości balkonu (i nie mniej niż 2 m przy szerszych balkonach), a także o przepuszczalności światła w zakresie 3050%.

Obecnie zasady dotyczące balkonów nie ustalają reguł wystarczająco zapewniających prywatność.

Bardziej ciche mieszkania

Wprowadzony zostanie obowiązek stosowania między dwoma mieszkaniami przegród spełniających odpowiednie wymogi akustyczne oraz drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej. Wymóg niepogarszania izolacyjności akustycznej przegród między mieszkaniami obowiązywać będzie również w przypadku prowadzenia robót budowlanych polegających na remoncie czy przebudowie.

Obecnie obowiązujące wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród ustalają różne wskaźniki w budynkach wielo- i jednorodzinnych.

Odpowiednie warunki umożliwiające przewinięcie dorosłej osoby ze szczególnymi potrzebami

Nowe budynki użyteczności publicznej (w zależności od rodzaju i powierzchni) będą musiały być wyposażone w pomieszczenia odpowiednio przystosowane i posiadające wystarczającą powierzchnię do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami.

Obecnie kwestia ta nie jest regulowana w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.

Miejsca na rowery i wózki

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych z dopuszczeniem realizacji tego obowiązku w oddzielnym budynku gospodarczym, wiacie albo altanie będzie wynosić 15 m2.

Obecnie kwestia ta nie jest regulowana w sposób wystarczający w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.

Wprowadzenie powyższych zmian wymaga jedynie podpisu ministra pod odpowiednim rozporządzeniem nowelizującym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/stoppatodeweloperka