Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku

Jeżeli chodzi o Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku, to może ono zostać opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej całości budynku, a w przypadku braku takiego świadectwa, na podstawie dokumentacji technicznej budynku.

Zarządca lub właściciel budynku jest zobowiązany do przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nieodpłatnie. W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zarządca lub właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazania dokumentacji technicznej budynku właścicielowi części budynku lub osobie, co do której wie, że przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zarządca lub właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazania dokumentacji technicznej budynku właścicielowi części budynku lub osobie, co do której wie, że przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zarządca lub właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazania dokumentacji technicznej budynku najemcy w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 CharaktEnergBudU, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez niego wniosku.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 10 CharaktEnergBudU Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zawierać:

 • identyfikacyjne dane dotyczące budynku lub budynku;
 • sporządzoną charakterystykę energetyczną budynku lub jego budynku;
 • sporządzone zalecenia które określają zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, poprawiających charakterystykę energetyczną budynku lub jego budynku.

Trzeba podkreślić, że Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzać się powinno na podstawie metodologii wyznaczania tejże charakterystyki energetycznej budynku lub jego części na podstawie przepisów art. 15 CharaktEnergBudU.

Osoba, która sporządza świadectwo charakterystyki energetyczne budynku, uwzględniać powinna wszelkie parametry techniczne konstrukcji, oraz instalacji budynku, wraz z parametrami technicznymi źródła ciepła zasilającego ten budynek lub jego część.

Osoba, która sporządza Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinna tego dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, poprzez który prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Sporządzający świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinien przekazywać osobie lub podmiotowi, który zlecił jego wykonanie , taką formę świadectwa charakterystyki energetycznej która jest w postaci papierowej i jest opatrzona numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, wraz z podpisem osoby uprawnionej.

W przypadku gdy dla części budynku lub budynku osoba sporządziła projekt techniczny, wówczas świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części budynku zostać może opracowane w oparciu o charakterystykę energetyczną, na podstawie przepisu art. 34 ust. 6 pkt 1 PrBud, uwzględniając jednocześnie ewentualne odstępstwa od projektu technicznego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub jego części.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgodnie z art. 3 pkt 2a PrBud świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, należy do grupy budynków, które cechują się:

 • jednakowymi rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu,
 • stopniem zużycia,
 • sposobem użytkowania, oraz sposobem zaopatrzenia w energię i jednocześnie mających wpływ na charakterystykę energetyczną budynków

W przypadku braku dokumentacji technicznej dotyczącej budynku jednorodzinnego, może być ona opracowana w oparciu o wykonaną dla jednego z tych budynków charakterystykę energetyczną, zgodnie z przepisami art. 34 ust. 6 pkt 1 PrBud przy jednoczesnym uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu technicznego co do zakresu charakterystyki energetycznej budynku, czy też w oparciu o sporządzone dla jednego z tych budynków świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych

Jeżeli się mówi o Świadectwie charakterystyki energetycznej części budynku , to należy powiedzieć:

 • o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych,
 • o takim samym przeznaczeniu,
 • o stopniach zużycia,
 • o sposobach użytkowania oraz sposobach zaopatrywania w energię, mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji techniczno-budowlanej,

Zgodnie z PrBud właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, powinna przekazać odpowiednio nabywcy albo najemcy:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli dochodzi do sytuacji w której świadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, wówczas nabywca albo najemca może lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu, oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na koszt zbywcy albo wynajmującego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określać powinien wielkość zapotrzebowania na energię , która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb związanych z

 • użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania,
 • przygotowania ciepłej wody,
 • wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych.

W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie.