We wstępie należy przypomnieć, że InwElektrWiatrU obowiązuje od 16.7.2016 r. W art. 4 ust. 1 InwElektrWiatrU określiła ona minimalne odległości lokalizowania elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej (lub o funkcji mieszanej z mieszkaniową) i odwrotnie – zabudowy mieszkaniowej od elektrowni wiatrowych.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

InwElektrWiatrU przewiduje też szereg wyjątków od stosowania powyższej zasady zachowania odległości, a niektóre z nich można odnieść do sytuacji opisanej w pytaniu:

  • Art. 4 ust. 3 InwElektrWiatrU stanowi, że odległości określone w art. 4 ust. 1 InwElektrWiatrU nie muszą być zachowane przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej z mieszkaniową.
  • Art. 15 ust. 2 i ust. 4 InwElektrWiatrU stanowi, że plany miejscowe obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 16.7.2016 r. zachowują moc. Jeśli w tych planach przewidziano zaś możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej (albo o funkcji mieszanej z mieszkaniową) organ administracji architektoniczno-budowlanej może wydać pozwolenie na budowę lub przyjąć zgłoszenie dla takiej zabudowy, także w sytuacji, gdy nie są zachowane wymogi odległości przewidziane w art. 4 InwElektrWiatrU.

Powyższe wyjątki mają też zastosowanie do zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków na mieszkalne lub o funkcji mieszanej z mieszkalną, jeśli będzie się ona wiązała z np. przebudową, nadbudową, rozbudową, remontem i/lub koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, a jednocześnie będzie zgodna z ustaleniami MPZP obowiązującego 16.7.2016 r.