Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 81). Reguluje ono warunki techniczne, jakim mają odpowiadać budowle rolnicze oraz związane z nimi urządzenia budowlane, a także ich usytuowanie, skupiając się przy tym na zagadnieniach takich jak: zabudowa i zagospodarowanie terenu, budowle rolnicze i urządzenia budowlane z nimi związane, trwałość budowli rolniczych, bezpieczeństwo pożarowe i zabezpieczenie przed wybuchem, a także higiena i zdrowie.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie przy projektowaniu, budowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budowli rolniczych lub ich części, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych.