Zmiany dotyczące prac domowych

Podpisane przez Minister Edukacji rozporządzenie zmieniające wprowadza nowy § 12a w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (dalej: KlasyfikR). Zgodnie z nowym przepisem przepisem w ramach oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej:

1) w klasach I–III nauczyciel nie zadaje uczniowi:

a) pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą,

b) praktyczno-technicznych prac domowych

– do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Wyjątkowo, w przypadku uczniów klas I-III, obowiązkowe będą w domu wyłącznie ćwiczenia usprawniające motorykę małą, z których nauczyciel będzie mógł ustalić ocenę. Natomiast w przypadku uczniów klas IV-VIII nauczyciel będzie zobligowany do sprawdzenia nieobowiązkowej pracy domowej ucznia, a następnie do przekazania mu informacji co zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także jak powinien się dalej uczyć.

Resort edukacji wskazuje, że przez „pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe” należy rozumieć w szczególności dłuższe wypowiedzi pisemne (np. rozprawka, streszczenie), wypełnianie zeszytu ćwiczeń, rozwiązywanie zadań matematycznych, czy przygotowywanie prac w rodzaju makiet, modeli, prezentacji multimedialnych itp.

Twórcy zmian wskazali również, że ich wprowadzenie nie oznacza obowiązku uczenia się w domu tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek itp. Zmiana ta ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych.

Zmiana w uzyskiwaniu promocji i ukończenia szkoły z wyróżnieniem

W obecnym brzmieniu przepis § 18 ust. 1 i 2 KlasyfikR zakłada, że przy obliczaniu średniej ocen na potrzeby otrzymania promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem uwzględnia się m.in. oceny z religii lub etyki. Analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane w przypadku ustalania czy uczeń ukończył szkołę z wyróżnieniem (§ 19 ust. 1 i 2 KlasyfikR). Omawiane rozporządzenie zmieniające zakłada nowelizację § 18 ust. 2 i § 19 ust. 2 KlasyfikR przez usunięcie z nich odniesienia do ocen z religii i etyki, które począwszy od 1 września 2024 r. nie będą już uwzględniane w średniej ocen na potrzeby ustalenia promocji i ukończenia szkoły z wyróżnieniem.