Gmina jest zobowiązana do weryfikowania zatrudnianych pracowników w rejestrach oraz opracowania standardów.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (dalej: PrzestSekU) od 15.2.2024 r. przed każdym nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z:

  • wychowaniem,
  • edukacją,
  • wypoczynkiem,
  • leczeniem,
  • świadczeniem porad psychologicznych,
  • rozwojem duchowym,
  • uprawianiem sportu lub
  • realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z
  • opieką nad nimi

– na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciążą obowiązki określone w art. 21 ust. 2–8 PrzestSekU.

Ustawa nie wymienia konkretnych podmiotów, które mają stosować nowe przepisy, a wskazuje jedynie na profil ich działalności. Z pewnością jednak gminy realizujące przewozy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci (do 18 lat) są zobowiązane do opracowania standardów ochrony małoletnich (standardy należy opracować do 15.8.2024 r.) oraz weryfikować wszystkie zatrudnione osoby w dwóch rejestrach: KRK i RSPTS, ponieważ część zatrudnionych w niej pracowników, np. kierowca albo koordynator, instruktor czy wychowawca będą mieli do czynienia z dziećmi (od 15.2.2024 r.).

Brak weryfikacji pracowników i innych osób dopuszczonych do takiej działalności będzie weryfikował PIP i podlega to karze grzywny nie niższej niż 1000 zł. Natomiast w razie dopuszczenia do pracy osoby, wobec której został wydany zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, jeśli pracodawca wiedział o orzeczonych zakazach przewidziano karę pozbawienia wolności (od 3 miesięcy do 5 lat) – art. 23 ust. 2 PrzestSekU.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Niewątpliwie więc wszystkie osoby zatrudnione od 15.2.2024 r., które mają w czasie pracy z małoletnimi kontakt muszą być weryfikowane we wskazanych wyżej rejestrach. Żaden przepis nie mówi o osobach już zatrudnionych – nie wskazują także na sposób postępowania przepisy zmieniające ustawę. W związku z powyższym uznać należałoby, że nowe zasady dotyczą wyłącznie osób zatrudnianych.