Nauczycielka wychowania przedszkolnego jako pedagog nieferyjny nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego za 2024 r. w pełnym wymiarze, tj. 35 dni.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 64 ust. 3 Karty nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Niektóre dłuższe nieobecności w pracy skutkują redukcją urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to trwających dłużej niż 1 miesiąc okresów urlopu bezpłatnego i wychowawczego, tymczasowego aresztowania pracownika, odbywania kary pozbawienia wolności, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, czy nieusprawiedliwionej nieobecności (art. 1552 § 1 Kodeksu pracy; dalej: KP). Obniżenie urlopu wypoczynkowego dotyczy jednak sytuacji, w których pracownik powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po takiej nieobecności. W praktyce chodzi tu o sytuacje, w których pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok i nabędzie je dopiero po powrocie z danej nieobecności (np. z urlopu wychowawczego) do pracy. Natomiast jeśli wspomniane nieobecności przypadają po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze (art. 1552 § 2 KP).

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Podsumowując, obniżenie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego nastąpi jedynie w roku, w którym pracownik powraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc urlopie wychowawczym, który rozpoczął się 1 stycznia danego roku albo wcześniej. We wskazanym przypadku urlop wychowawczy rozpoczął się po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za 2024 r., a zatem nie wpływa na urlop wypoczynkowy za 2024 r