W opisanym przypadku nauczyciel był uprawniony do wypowiedzenia umowy o pracę, a jej rozwiązanie odbędzie się właśnie na podstawie wypowiedzenia dokonanego przez nauczyciela (pracownika). Ponieważ w okresie ferii zimowych nauczyciel, którego dotyczy pytanie, wykorzysta 14 dni urlopu, to konieczne będzie wypłacenie mu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w liczbie 20 dni.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przytoczony art. 10 ust. 3b ustawy – Karta nauczyciela (dalej: KartaNauczU) umożliwia zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Natomiast zgodnie z art. 303 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny (dalej: ObrOjczyznyU) stosunek pracy z osoba powołaną do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej może być rozwiązany tylko za zgodą pracownika. Przy czym na podstawie art. 303 ust. 2 ObrOjczyznyU powyższej regulacji nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracownika. Jednakże żadna z powyższych regulacji nie dotyczy zawodowej służby wojskowej. Niemniej art. 335 ust. 1 ObrOjczyznyU wprost zakazuje żołnierzowi zawodowemu podejmowania pracy zarobkowej. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest np. rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy.

Tym samym żaden z powyższych przepisów nie stoi na przeszkodzie temu, aby to pracownik sam wypowiedział umowę o pracę. Dlatego też w opisanym przypadku nauczyciel był uprawniony do wypowiedzenia umowy o pracę, a jej rozwiązanie odbędzie się właśnie na podstawie wypowiedzenia dokonanego przez nauczyciela (pracownika).

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Mając na uwadze art. 64 ust. 1 KartaNauczU, zgodnie z którym nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, oraz art. 64 ust. 5 KartaNauczU, który stanowi, że nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w art. 64 ust. 1 KartaNauczU, a nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć, jak również okoliczność, że stosunek pracy nauczyciela, którego dotyczy pytanie, zostanie rozwiązany po zakończeniu ferii zimowych, należy stwierdzić, że nabędzie on prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar tego urlopu wypoczynkowego wynosi 34 dni (5,6 x 6 miesięcy). A ponieważ w okresie ferii zimowych nauczyciel, którego dotyczy pytanie, wykorzysta 14 dni z powyższego wymiaru, to konieczne będzie wypłacenie mu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w liczbie 20 dni (34 dni – 14 dni).