W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 109 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29.1.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zaś datę tych wyborów wyznaczono na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy w załączniku do rozporządzenia.

Z kalendarza wyborczego wynika, że:

do 12.2.2024 r. ma mieć miejsce podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do 22.2.2024 r. zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do 27.2.2024 r. powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do 4.3.2024 r.
(do godz. 16:00)
utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, a także zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
do 8.3.2024 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, a także zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
do 13.3.2024 r. przyznanie przez PKW jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
do 14.3.2024 r. (do godz. 16:00) zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
do 15.3.2024 r. przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólno wojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW
do 18.3.2024 r. przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez PKW ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólno wojewódzkim, a także powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
od 23.3.2024 r. do 5.4.2024 r.
(do godz. 24:00)
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 

Natomiast do 25.3.2024 r. ma mieć miejsce:

1) podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast;

2) zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

3) zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Ponadto:

do 28.3.2024 r. ma mieć miejsce podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 KodeksWyb
do 29.3.2024 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do 4.4.2024 r. poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania
w dniu 5.4.2024 r.
(o godz. 24:00)
zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 7.4.2024 r.
(w godz. 7:00–21:00)
głosowanie