Przesunięcie terminu wdrożenia z 30.12.2023 r. na 1.10.2024 r.

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 21.12.2023 r. wdanym, już po zmianach legislacyjnych w ramach ustawy z 12.12.2023 r., na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych zmieniającym komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostepnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym dokonano zmiany w komunikacie Ministra Cyfryzacji z 29.5.2023 r. wspomnianego terminu z 30.12.2023 r. na 1.10.2024 r.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Możliwe przesunięcie terminu wdrożenia nawet na 2025 rok

Ustawa z 12.12.2023 r. wprowadza zmianę w art. 155 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285). Zgodnie z propozycją art. 155 ust. 11 otrzymał brzmienie „Termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 roku i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 roku.”

Zmiana przepisów umożliwi dalsze przesunięcie daty wdrożenia środków technicznych umożliwiających realizację przepisów ustawy poza aktualnie obowiązującą datę graniczną dając więcej czasu operatorowi wyznaczonemu na techniczne przygotowanie się do realizacji zadań ustawowych, zaś podmiotom obowiązanym na włączenie nowego sposobu doręczeń wywołującego skutki prawne całości do prowadzonej praktyki prawniczej.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Zmiana zakłada przesunięcie wdrożenia e-doręczeń nie wcześniej niż 30.3.2024 r., a maksymalnie do 1.1.2025 r. Wskazanie terminu początkowego wdrożenia środków technicznych na dzień 30.3.2024 r. zapewni przewidywalność i bezpieczeństwo prawne co do daty, od kiedy nowe rozwiązania techniczne mogą być wdrożone, a także jednoznacznie przesądza o konieczności zmiany dotychczasowego komunikatu, by nakazy prawne nie wyprzedzały braku gotowości technicznej wyznaczonego operatora. Ustawa upoważni ministra właściwego do spraw informatyzacji do wydania nowego obwieszczenia o terminie wdrożenia opisanych w ustawie środków technicznych wyznaczając taki dzień w określonym na nowo.