W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 2485 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 7.11.2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 23p ustawy o ewidencji ludności i określa ono wzory wniosków o:

  • zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składanego w organie gminy –załącznik nr 1;
  • zastrzeżenie numeru PESEL składanego w banku krajowym, SKOK lub w placówce operatora wyznaczonego – załącznik nr 2;
  • udostępnianie danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji – załącznik nr 3.

Wnioski wymienione w dwóch pierwszych punktach wypełnia się w języku polskim, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, kolorem czarnym lub niebieskim, drukowanymi literami. Natomiast wniosek nr 1 może być sporządzony na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez wnioskodawcę i wydrukowany przez pracownika organu gminy z systemu teleinformatycznego w obecności wnioskodawcy.

Ważne

Rozporządzenie weszło w życie z dniem określonym w komunikacie Ministra Cyfryzacji z 31.10.2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych (Dz.Urz. MP z 2023 r. poz. 1194), czyli 17.11.2023 r.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź