W Dz.U. Monitor Polski z 2023 r. pod poz. 1194 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z 31.10.2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ogłoszono dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów, po pierwsze, art. 1 pkt 6–8, art. 23a–23d, art. 23e ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3–5, art. 23g–23i, art. 23j ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3–6, art. 23k ust. 1 pkt 1 i ust. 2–6, art. 23l ust. 1 pkt 1 i ust. 2–5 i art. 23m–23p EwidLU, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.7.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394; dalej: ustawa o ograniczaniu skutków kradzieży tożsamości).

Chodzi tu o wymienione wyżej przepisy ustawy o ewidencji ludności (dalej: EwidLU) wprowadzone ustawą o ograniczaniu kradzieży skutków tożsamości, które regulują:

  • zasady i tryb zastrzegania i cofania zastrzeżenia numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
  • zasady i sposób prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów PESEL;
  • zasady i tryb udostępniania danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

Po drugie, art. 23f EwidLU, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o ograniczaniu niektórych skutków kradzieży tożsamości, który dotyczy nieodpłatnego umożliwienia dokonywania zastrzeżenia numeru PESEL przez bank krajowy, SKOK oraz operatora pocztowego.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź
Ważne

Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych w tym zakresie określono na 17 listopada 2023 r., co oznacza, że przywołane wyżej przepisy wejdą w życie z tym dniem.