Wartość zwrotu kierownikowi USC ekwiwalentu pieniężnego za ubiór reprezentacyjny wykorzystywany przez niego podczas przyjmowania w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podlega zwolnieniu z opodatkowania i oskładkowania składkami ZUS.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór.

Ponadto, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór.

Mając na uwadze powyższe, wartość zwrotu kierownikowi USC ekwiwalentu pieniężnego za ubiór reprezentacyjny wykorzystywany przez niego podczas przyjmowania w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podlega zwolnieniu z opodatkowania i oskładkowania składkami ZUS.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Warto nadmienić, że za reprezentacyjny uroczysty strój służbowy można uznać garnitur i koszulę lub garsonkę i bluzkę, przy czym jeżeli jest to strój, który może być wykorzystywany przez pracownika poza urzędem do celów prywatnych, to taka praktyka może być podważona przez urząd skarbowy, który może zobligować pracodawcę do opodatkowania takiego świadczenia. Warto zatem w jakiś sposób wyróżnić ten strój np. poprzez naszycie na nim logo urzędu, nazwy „kierownik USC” itp., co pozwoli wykazać, że strój ten służy wyłącznie do celów związanych z realizowaniem obowiązków urzędowych.