Zasady zgłaszania kandydatów i przeprowadzania ważności wyborów
Kodeks wyborczy z 5.1.2011 r. określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:

 1. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 5. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Prawa członków komisji wyborczych
Zgodnie z art. 154 §1 Kodeksu wyborczego, członkom komisji wyborczych przysługują:

 1. diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów,
 2. zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 154 §4 Kodeksu wyborczego członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:

 1. zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,
 2. do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Obowiązki członka komisji wyborczej względem pracodawcy
Członek obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej zgodnie z art. 154 §4a Kodeksu wyborczego w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, ma obowiązek co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy.

Następnie członek obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, będzie musiał dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji. To ten dokument, na podstawie którego pracodawca będzie wiedział, że pracownik lub pracownica faktycznie nabyli prawo do dnia bądź dni wolnych.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź
Ważne

Zaświadczenie zawiera:

 • imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji,
 • wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy,
 • przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Zaświadczenie musi zostać opatrzone pieczęcią obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej podpisanej przez przewodniczący danej komisji, a dla przewodniczącego komisji musi zostać podpisane przez jego zastępcę. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.

Zgodnie z art. 154 § 6 Kodeksu wyborczego członkom komisji wyborczych przysługuje na podstawie przepisów ustawy z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu zadań tych komisji.