Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PrZamPubl) nie określają wprost kwestii poruszonej w pytaniu, a tym samym nie wymaga się, aby na dzień wszczęcia postępowania czy też otwarcia ofert zamawiający musiał mieć w pełni zabezpieczone środki finansowe na realizację zamówienia. Zamawiający może zatem wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdy wartość zamówienia przewyższa kwotę, którą zamierza (i może) przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ale należy mieć na uwadze poniższe.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Podkreślić należy, że przepisy PrZamPubl nie zawierają zakazu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. gdy zamawiający nie ma zagwarantowanych w pełni środków na realizację zamówienia. O ile jednak możliwe jest wszczęcie przetargu, o tyle już zaciągnięcie zobowiązania (zawarcie umowy) poza zakres posiadanych środków finansowych może prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Takie stanowisko prezentowane jest w doktrynie i orzecznictwie (zob. np. uchwała KIO z 16.5.2016 r., KIO/KD 35/16, zachowująca co do istoty aktualność).

Znajduje to także potwierdzenie m.in. w stanowisku RIO w Olsztynie, która wyjaśnia, że samorząd może ogłosić przetarg, nie mając jeszcze zabezpieczonych środków na realizację zamówienia publicznego i nie jest sprzeczne z przepisami PrZamPubl (zob. https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/rio-gmina-moze-oglosic-przetarg-nie-majac-srodkow-na-zadanie, aktualizacja 31.3.2022 r.). Jednocześnie jednak przypomina się, że obowiązek ten zachodzi w chwili zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu.

Według RIO ważne jest, aby plan finansowy został zabezpieczony przed podpisaniem umowy z wykonawcą, gdyż niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań w sytuacji nieposiadania środków na ich realizację. RIO ostrzega przy tym, że decydując się na wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków zamawiający powinien się liczyć, iż może dojść do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne z powodu nieuzyskania odpowiednich środków na realizację zamówienia. Wówczas, na podstawie art. 261 PrZamPubl, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Zauważenia ponadto wymaga, że zgodnie z art. 222 ust. 4 PrZamPubl zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wskazana przez zamawiającego kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wiąże zamawiającego w tym sensie, że stanowi punkt odniesienia dla stwierdzenia, czy istnieją podstawy do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 PrZamPubl, tj. w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli jednak możliwości finansowe zamawiającego pozwolą na zwiększenie tej kwoty do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej i zamawiający będzie zainteresowany takim zwiększeniem kwoty w celu wyboru oferty – istnieje możliwość dokonania wyboru oferty, której cena przekracza pierwotnie założony budżet.