Ogłoszenia przygotowane z użyciem ww. formularzy należy przesyłać do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzez platformę eNotice2 lub za pomocą narzędzi eSender, których operatorzy potwierdzili gotowość do świadczenia usług zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Wywołuje to nadal liczne wątpliwości w praktyce, o czym świadczą pytania wysyłane do UZP i w związku z tym Urząd przygotował materiały pomocnicze.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Dla zamawiających pomocne mogą być udostępnione 7.2.2024 r. pod adresem: https://www.gov.pl/web/uzp/instrukcje-w-zakresie-publikowania-ogloszen-w-duue dwie instrukcje wypełniania ogłoszeń przesyłanych do UPUE. Pierwsza „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU” została przygotowana przez UZP na podstawie danych zawartych w eNotice2 na 16.1.2024 r. i jest to aktualizacja wcześniej udostępnionej instrukcji wypełniania ogłoszenia o zamówieniu. Druga natomiast instrukcja udostępniona przez UZP dotyczy wypełniania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Podkreślić należy, że funkcjonalności nowych formularzy ogłoszeń wymagają, aby przed przystąpieniem do przygotowania ogłoszenia (zakładka – „Utwórz ogłoszenie”), po wybraniu odpowiedniego formularza ogłoszenia zamawiający wskazał i zdefiniował w zakładce – „Organizacje” wszystkie podmioty, które w różnych rolach będą uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu. Dane organizacji można następnie eksportować do książki adresowej, tak by możliwym było korzystanie z nich na potrzeby kolejnych ogłoszeń.

W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia warto zwrócić uwagę na kilka pól odnośnie do sposobu ich wypełnienia, co przedstawia się w tabeli.

Tabela. Sposób wypełnienia wybranych pól w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (eNotice2)

Pole w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Sposób wypełnienia/zakres informacji
Dana procedura lub część zamówienia, która została unieważniona lub nie przyniosła udanego rozstrzygnięcia, zostanie ponownie wszczęta Podaje się informacje, czy w przypadku unieważnienia prowadzonego postępowania lub jego części postępowanie zostanie ponownie wszczęte; zamawiający wybiera opcję „TAK/NIE”; stanowi to informację dla wykonawców, że po zakończeniu tego postępowania, jeżeli nie uda się wybrać oferty najkorzystniejszej i zawrzeć umowy, postępowanie w niedalekiej przyszłości zostanie powtórzone w całości lub części
Uzasadnienie bezpośredniego udzielenia zamówienia W polu wybiera się podstawę udzielenia zamówienia bez przeprowadzenia konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki.

Pole stosuje się do wszystkich postępowań, w których nie wymaga się opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Zamawiający wskazuje podstawę udzielenia zamówienia z zaimplementowanej listy. Jeśli podstawą udzielenia zamówienia była więcej niż jedna przesłanka, zamawiający wskazuje wszystkie przesłanki.

Szacowany okres obowiązywania Dotyczy informacji na temat okresu obowiązywania umowy, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów. Zamieszczane informacje powinny obejmować całkowity czas realizacji umowy, tj. z uwzględnieniem opcji oraz wznowień. Informacje te mogą zostać podane odrębnie w odniesieniu do części zamówienia.
Inny okres Pole BT-538 wypełnia się w przypadku, gdy umowę w sprawie zamówienia zawiera się na czas nieograniczony.

W innych przypadkach zamawiający wypełnia pola BT-536, BT-537 albo BT- 36.

Data początkowa Podaje się przewidywaną datę rozpoczęcia realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy ramowej albo dynamicznego systemu zakupów, wynikającą z dokumentów zamówienia.

Uwaga: Wskazanie daty początkowej i daty zakończenia trwania umowy powoduje brak konieczności wskazywania okresu obowiązywania umowy.

Okres obowiązywania Podaje się przewidywany okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy ramowej albo dynamicznego systemu zakupów wynikający z dokumentów zamówienia.

Uwaga: Wskazanie okresu obowiązywania umowy powoduje brak konieczności wskazywania daty początkowej i daty zakończenia trwania umowy.

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu (zakładka – wyniki) Podaje się wartość wszystkich zawartych umów w ramach danego ogłoszenia. Informację tę podaje się zbiorczo dla wszystkich części zamówienia, uwzględniając wartość opcji i wznowień.
Oferta została sklasyfikowana (zakładka – oferty) Zamawiający wybiera opcję „TAK/NIE”.

Uwaga: Oferta sklasyfikowana to oferta niepodlegająca odrzuceniu, której zamawiający przyznał punkty w oparciu o kryteria oceny ofert.

Miejsce na liście zwycięzców W polu BT-171 podaje się pozycję oferty (wskazuje się, że oferta zajęła np. pierwsze, drugie lub trzecie miejsce).
Wartość wyniku Wskazuje się całkowitą wartość oferty z uwzględnieniem opcji i wznowień.
Podwykonawstwo Wskazuje się, czy zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców.

Uwaga: Zamawiający wskazuje informacje z zaimplementowanej listy: Jeszcze nie wiadomo, Nie, Tak.