Zastrzeżenie informacji jest skuteczne, o ile wykonawca wraz z jej składaniem udowodni, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, jeżeli wykonawca chce zastrzec jawność dokumentu składanego wraz z ofertą, musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa już w momencie składania oferty. Oznacza to obowiązek złożenia stosownych dowodów wraz z ofertą.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PrZamPubl) postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Z ust. 3 przywołanego przepisu wynika natomiast, że ujawnieniu nie podlegają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz.1233), jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może natomiast zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PrZamPubl, czyli informacji o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej, albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacji o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zasada jawności postępowania stanowi jedną z naczelnych zasad systemu zamówień publicznych, a jej konsekwencją jest gwarancja dostępu do ogółu informacji o prowadzonym postępowaniu, w tym do ofert złożonych w postępowaniu przez wszystkich wykonawców. Wszelkie odstępstwa od powyższej zasady mają wyłącznie wyjątkowy charakter i mogą nastąpić tylko we wskazanych w ustawie przypadkach, co musi zostać każdorazowo uzasadnione i udowodnione przez wykonawcę.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Z treści art. 18 ust. 3 PrZamPubl wynika wprost, iż dla skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawca musi udowodnić, że dana informacja stanowi tajemnicę wraz z jej składaniem. Oznacza to, że w opisanym w pytaniu przypadku wykonawca zobowiązany był załączyć stosowne dowody do składanej oferty i złożyć je wraz z nią.