rsów określone w art. 4 i 13 dyrektywy 2014/24/UE, art. 15 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 8 dyrektywy 2009/81/WE, aktualizowane w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej co dwa lata. Na podstawie tych unijnych regulacji Prezes UZP zgodnie z art. 3 ust. 2 PrZamPubl informuje o aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro, a także o średnim kursie euro w stosunku do złotego, stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów. Dokonuje tego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” oraz na stronie internetowej UZP.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Komisja Europejska wydała 3 rozporządzenia aktualizujące wysokość progów unijnych od 1.1.2024 r., a mianowicie:

  1. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2495 z 15.11.2023 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz.Urz. UE L 2023/2495 z 16.11.2023 r.),
  2. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2496 z 15.11.2023 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz.Urz. UE L 2023/2496 z 16.11.2023 r.,),
  3. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2510 z 15.11.2023 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz.Urz. UE L 2023/2510 z 16.11.2023 r.,).

W związku z powyższymi rozporządzeniami Komisji na poziomie polskim (krajowym) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 6.12.2023 r. poz. 1344, na podstawie art. 3 ust. 3 PrZamPubl, obwieszczenie Prezesa UZP z 3.12.2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Progi unijne od 1.1.2024 r. ustalone w załączniku do obwieszczenia (na podstawie przepisów europejskich) w porównaniu z progami obowiązującymi do 31.12.2023 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Progi unijne od 1.1.2024 r. w porównaniu z progami unijnymi obowiązującymi do 31.12.2023 r.

Rodzaj zamówienia Progi unijne do 31.12.2023 r. Progi unijne od 1.1.2024 r.
Zamówienia klasyczne
Dostawy/usługi 140 000 euro/215 000 euro 143 000 euro/221 000 euro
Usługi społeczne 750 000 euro 750 000 euro
Roboty budowlane 5 382 000 euro 5 538 000 euro
Zamówienia sektorowe
Dostawy/usługi 431 000 euro 443 000 euro
Usługi społeczne 1 000 000 euro 1 000 000 euro
Roboty budowlane 5 382 000 euro 5 538 000 euro
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Dostawy/usługi 431 000 euro 443 000 euro
Roboty budowlane 5 382 000 euro 5 538 000 euro
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Ponadto został opublikowany Komunikat Komisji w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz.Urz. UE C/2023/902 z 16.11.2023 r.). Wynika z niego, że od 1.1.2024 r. średni kurs euro w stosunku do złotego, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień i konkursów wynosi 4,6371 zł. Taki też kurs został podany przez Prezesa UZP w ww. obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 PrZamPubl.

Równowartość w walutach krajowych innych niż euro progów określonych w dyrektywach 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Równowartość w złotych polskich progów unijnych określonych w euro.

Próg unijny w euro Równowartość progu unijnego w złotych
143 000 663 105
221 000 1 024 799
443 000 2 054 235
750 000 3 477 825
1 000 000 4 637 100
5 538 000 25 680 260