Pojęcie „Termin wykonania umowy”, o którym mowa w sekcji V w polu 5.2 ogłoszenia o wykonaniu umowy należy rozumieć jako termin, w którym zrealizowany został przedmiot umowy (świadczenie główne), tj. gdy umowa została faktycznie wykonana. W przedstawionym ogólnie przypadku (bez dostępu do treści umowy i okoliczności sprawy) będzie to data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a nie data zakończenia umowy wynikająca z treści umowy.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 448 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PrZamPubl) zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2.

Ze stanowiska UZP udostępnionego na stronie internetowej wynika, że – posiłkując się regulacją przepisu art. 446 ust. 4 PrZamPubl – należy uznać, że obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy będzie się aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania przez zamawiającego umowy za wykonaną. Zasadne wydaje się przyjęcie, że na potrzeby spełnienia tego obowiązku umowę można uznać za wykonaną, gdy zrealizowany zostanie przedmiot świadczenia głównego. Tym samym zamawiający powinien wykonać ciążący na nim obowiązek w terminie 30 dni od wykonania umowy (np. przyjęcia czy odbioru przedmiotu zamówienia).

Przywołana w pytaniu sekcja V ogłoszenia o wykonaniu umowy odnosi się już do etapu przebiegu realizacji umowy. W związku z powyższym w polu 5.2. tego ogłoszenia nie wpisuje się jako daty wykonania umowy daty określonej w umowie z wykonawcą, jeżeli w tym terminie umowa nie została faktycznie wykonana, tj. jest ona inna niż data określona w umowie.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Warto wziąć zawsze pod uwagę także postanowienia konkretnej zawartej umowy, co do których pełną wiedzę posiada zamawiający, choć w większości zamówień w umowie np. na dostawy zawarty jest zapis, że zamówienie uznaje się za wykonane w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.