Na podstawie przedstawionych informacji należy wskazać, że takie postępowanie nie podlega obligatoryjnej kontroli Prezesa UZP, tj. nie podlega obligatoryjnej kontroli uprzedniej. Może natomiast podlegać kontroli doraźnej wszczętej przez Prezesa UZP na wniosek lub z urzędu w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Podkreślić należy, że w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PrZamPubl) przewidziane są dwa rodzaje kontroli, tj. kontrola uprzednia i kontrola doraźna.

Kontrola uprzednia, stosownie do art. 613 ust. 2 PrZamPubl, jest przeprowadzana obligatoryjnie przez Prezesa UZP przed zawarciem umowy dotyczącej udzielenia zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówienia dla dostaw lub usług jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro. W przedstawionej w pytaniu sytuacji, pomimo że wartość zamówienia dla usługi jest wyższa niż minimalny próg określony dla obligatoryjnej kontroli uprzedniej, to zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stąd też takie postępowanie nie podlega obligatoryjnej kontroli uprzedniej.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Niemniej zauważenia wymaga, że Prezes UZP może przeprowadzić kontrolę doraźną, także stosownie do art. 607 ust. 1 PrZamPubl. Może być ona wszczęta na wniosek lub z urzędu przez Prezesa UZP w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania lub konkursu albo zawarto lub zmieniono umowę lub umowę ramową z naruszeniem przepisów ustawy. Użyte słowo „może” oznacza, że taka kontrola ma charakter fakultatywny, tj. Prezes UZP może ją przeprowadzić, ale nie musi. Nie jest też zależna od tego, czy zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na art. 607 ust. 4 PrZamPubl, zgodnie z którym wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.