Wyjaśnienia przygotowane przez UZP powinny pozwolić rozwiać wątpliwości co do zakresu informacji wymaganych w odpowiednich, wskazanych wyżej, kolumnach sprawozdania, tak aby przekazywane informacje były jak najbardziej kompleksowe i odzwierciedlały rzeczywiste zaangażowanie zamawiających w tych obszarach. Przedstawia je poniższa tabela.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Tabela. Zakres informacji w tabeli VI i VII sprawozdania rocznego odnośnie do zamówień społecznych, zielonych oraz innowacyjnych

Nazwa kolumny w sprawozdaniu rocznym Wskazówki, co wykazuje zamawiający
Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań środowiskowych zgodnie z art. 101 ustawy TAK/NIE
  • należy wykazać postępowania, w których stosowane były wymogi o charakterze środowiskowym w ramach OPZ,
  • nie chodzi jedynie o przypadki bezpośredniego wskazania parametrów środowiskowych (jak np. efektywność energetyczna zamawianych produktów, czy poziom wykorzystania surowców recyklingowych do produkcji towarów objętych przedmiotem zamówienia), ale także przypadki, kiedy zamawiający zamiast szczegółowego wskazania wymagań o charakterze środowiskowym, odniósł się do ogólnych przepisów, które takie wymogi nakładają

Przykład:

W zamówieniach na roboty budowlane polegających na budowie nowego lub przebudowie istniejącego obiektu budowlanego można ustanowić wymóg, aby obiekt budowlany spełniał wymogi wynikające z PrBud i ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz aktów im towarzyszących. Ponieważ „budynek o niskim zużyciu energii” jest obecnie powszechnie obowiązującym standardem, zamówienia mające na celu wzniesienie zgodnego z prawem budynku lub działania termomodernizacyjne służące poprawie efektywności energetycznej istniejącego obiektu budowlanego celem osiągnięcia obowiązujących parametrów w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej należy traktować jako zielone zamówienia.

Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia, obejmujących aspekty środowiskowe, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy TAK/ NIE
  • należy wykazać postępowania, w których określone zostały wymogi przekładające się na sposób realizacji zamówienia

Przykłady:

  1. w zamówieniach na usługi transportowe zamawiający mogą określić parametry techniczne pojazdów wykorzystywanych do jej realizacji (np. normy emisji spalin EURO, klasa efektywności paliwowej opon),
  2. w zamówieniach na usługi cateringowe można ustanowić wymóg stosowania opakowań zbiorczych, czy też naczyń recyklingowych i nadających się do recyklingu,
  3. zielone wymagania dotyczące zastosowania określonych środków zarządzania środowiskowego (art. 96 ust. 2 PrZamPubl), przy czym nie chodzi tu o wymóg posiadania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego (jak np. EMAS, czy ISO 14001), ale o określenie proekologicznych działań i zachowań, które mają być przestrzegane przez wykonawców na etapie realizacji zamówienia,
  4. w przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający może zobowiązać wykonawców do stosowania środków zarządzania środowiskowego względem odpadów (poprzez ustanowienie wymogu opracowania planu gospodarki odpadami z identyfikacją konkretnych typów odpadów, optymalizację ilości materiałów budowlanych dostarczonych na miejsce budowy itp.).
Określenie etykiety związanej z aspektami środowiskowymi albo innego przedmiotowego środka dowodowego, o których mowa w art. 104 ustawy TAK/NIE
  • należy wykazać postępowania o szczególnych cechach środowiskowych, w których wykorzystano ekoetykiety; przypadki bezpośredniego wskazania określonego oznakowania w ramach opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, czy też wymagań związanych z realizacją zamówienia, jak również przypadki wykorzystania przez zamawiającego etykiety jako środka dowodowego na potwierdzenie, że oferowane towary lub usługi spełniają określone, wskazane przez zamawiającego cechy

Przykład:

Zamówienie na usługi sprzątania, w ramach którego zamawiający określił środowiskowe wymogi względem produktów stosowanych przy realizacji tych usług i wymagał określonych etykiet (np. EU Ecolabel) na potwierdzenie, że produkty stosowane przez usłudze sprzątania spełniają wskazane przez zamawiającego wymogi środowiskowe.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

[zob. https://www.gov.pl/web/uzp/informacje-dotyczace-zamowien-spolecznych-zielonych-oraz-innowacyjnych-w-rocznych-sprawozdaniach-o-udzielonych-zamowieniach]