W Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenia Ministra Finansów z 23.2.2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (poz. 316). Podany akt prawny został wydany na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 6 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: EgzAdmU).

Podany akt prawny ma istotne znaczenie z punktu widzenia samorządowych organów podatkowych, a jednocześnie zastępuje obowiązujące jeszcze do 24.3.2024 r. rozporządzenie z 18.11.2020 r. Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2083).

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z istotniejszych przepisów z punktu widzenia gminy (wierzyciela) można odnotować:

Działania informacyjne 1. Wierzyciel może podejmować działania informacyjne w przypadku, gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, a tytuł wykonawczy nie został wystawiony.

2. Działania informacyjne są podejmowane w formie ustnej lub pisemnej.

3. Działania informacyjne są ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym wierzyciela lub przy użyciu programu komputerowego, jeżeli istnieją warunki techniczne do ich ewidencjonowania w takim systemie lub przy użyciu takiego programu, albo w postaci papierowej.

4. Zewidencjonowaniu podlegają forma działania informacyjnego, data jego podjęcia oraz imię i nazwisko osoby, która podjęła działanie informacyjne

Egzekucja poprzedzona przesłaniem upomnienia Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, o ile jest wymagane jego uprzednie doręczenie, w zakresie należności pieniężnej, której wysokość:

1) przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:

a) niezwłocznie – jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,

b) przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne;

2) nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia – niezwłocznie, jeżeli okres do upływu terminu przedawnienia tej należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy

Egzekucja bez doręczenia upomnienia W przypadku, gdy egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy obejmujący należność pieniężną, której wysokość:

1) przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:

a) niezwłocznie – jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,

b) przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne;

2) nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia – niezwłocznie, jeżeli okres do upływu terminu przedawnienia tej należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy

Inne uprawnienia/obowiązki wierzyciela Wierzyciel może przekazać zbiorczo do organu egzekucyjnego informacje, o których mowa w art. 26 § 1e EgzAdmU, w odniesieniu do więcej niż jednego tytułu wykonawczego wystawionego na tego samego zobowiązanego.

Jeżeli wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym, o którym mowa w art. 19 § 2 EgzAdmU, nie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zobowiązanego, przekazuje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W przypadku przekazania organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c pkt 2 EgzAdmU, wierzyciel dołącza jego odpisy w liczbie po jednym egzemplarzu dla każdego zobowiązanego

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Podsumowując, rozporządzenie jest ważnym aktem prawnym z punktu widzenia samorządów, bowiem wpływa na postępowanie samorządowych organów podatkowych w związku z postępowaniem egzekucyjnym, które często występują w roli wierzyciela podatków lokalnych.