W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 123 opublikowano ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (dalej: SzczegRozwUstBudżU24). W art. 34 SzczegRozwUstBudżU24 wprowadzono zmiany do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: DochSamTerytU) dodając nowe przepisy. Z nowego art. 70v DochSamTerytU wynika m.in., że w 2024 r. korekty dochodów za 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z CIT (zob. art. 9c DochSamTerytU), nie dokonuje się w odniesieniu do JST, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT w latach 2020–2024 jest wyższy niż 20%;
  2. planowane na 2024 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w 2020 r.;
  3. wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na 2024 r., jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na 2024 r.
Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z art. 70w DochSamTerytU wynika zaś m.in., że część rozwojową subwencji ogólnej dla JST na 2024 r. ustalono w wysokości 3 231 000 tys. zł. Kwota ta podlega podziałowi na części przysługujące:

  1. gminom,
  2. powiatom,
  3. województwom

– proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich JST z tego tytułu, przy czym do obliczeń przyjmuje się planowane na 2024 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT ustalone z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c DochSamTerytU.

Więcej na temat zmian wprowadzonych przez SzczegRozwUstBudżU24 można przeczytać w tym miejscu.