W myśl art. 369 ustawy Prawo upadłościowe (dalej: PrUpad) zakończenie postępowania upadłościowego nie skutkuje umorzeniem niespłaconych zobowiązań. W przypadku osoby fizycznej istnieje na jej wniosek możliwość oddłużenia, w przypadku np. spółek takiej możliwości nie będzie, bo proszę zwrócić uwagę, że w przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością art. 289 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że w przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk. Teoretycznie zatem można dochodzić nadal zapłaty zaległości, natomiast może nie być to nijak skuteczne.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Dodatkowo wskazuję, że zgodnie z art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU) organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 OrdPU, a więc umorzyć zaległość jeżeli m.in. kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości.

Odnośnie do przedawnienia to zgodnie z art. 70 § 3 OrdPU bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Być może taki skutek nastąpił co do zobowiązań z 2018 r., jeżeli były one wymagalne przed dniem ogłoszenia upadłości. Jeżeli postanowienie sądu datowane jest na dzień 21.4.2021 r. to od uprawomocnienia się postanowienia (7 dni co do zasady) należy liczyć ponownie 5-letni termin przedawnienia.

Co do tych zaległości, które powstały już po dniu ogłoszenia upadłości, to są to zw. wierzytelności do masy upadłości i termin przedawnienia takich należności nadal biegnie na zasadach wynikających z art. 70 § 1 OrdPU, ponieważ te powinny być na bieżąco płacone przez syndyka.

Orzecznictwo

Syndyk masy upadłości wykonujący w ramach postępowania upadłościowego funkcje, prawa i obowiązki podatnika, obowiązany jest do płacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatki w wysokości, terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Jeżeli syndyk, działając w przywołanym charakterze, nie wykona w terminie zgodnym z prawem obowiązku, powstanie z twego tytułu zaległość podatkowa, obciążająca syndyka w obszarze prowadzonego postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 230 ust. 2 PrUpad zaległość ta stanowić będzie koszt postępowania upadłościowego (wyr. WSA w Poznaniu z 29.5.2015 r., sygn. akt I SA/Po 263/15).

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Do zaległości z lat 20182019, które powstały już po dacie ogłoszenia upadłości, zastosowanie ma przepis art. 70 § 1 OrdPU. Zaległości te się nie przedawniły.