W Dz.Urz. Monitor Polski z 2023 r. pod poz. 161 opublikowano komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.1.2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021–2027.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z 28.4.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; dalej: ustawa), minister rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego, w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji programów z prawem Unii Europejskiej:

  • w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz
  • spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską w tym zakresie, a także
  • zapewnienia jednolitości sposobu realizacji programów i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą,

może wydać wytyczne dotyczące m.in. warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej.

Wytyczne mogą dotyczyć wszystkich lub wybranych programów.
Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z komunikatu wynika, że wytyczne (MFiPR/2021–2027/11(1)) dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021–2027, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy, zostały zamieszczone na portalu administrowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: O funduszach/Poznaj Fundusze Europejskie 2021–2027/Prawo i dokumenty/Wytyczne

Z wytycznych (MFiPR/2021–2027/11(1)) dostępnych na podanej stronie internetowej wynika że:

  • ich celem jest zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania CST2021 na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz formy informacji, jakie będą przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów;
  • obowiązują one właściwe instytucje w odniesieniu do programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Interreg, dla których instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Polski;
  • dokumenty wydawane przez te instytucje nie mogą być sprzeczne z uregulowaniami zawartymi w wytycznych.
Wytyczne stosuje się od dnia ogłoszenia komunikatu w Dz.Urz. Monitor Polski, czyli od 8.2.2023 r.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź