W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 219 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 16.1.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych.

Zmianę wprowadzono w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.7.2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2403 ze zm.), a wynika z niej, że do grupy dokumentów publicznych trzeciej kategorii zaliczono świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog, o którym mowa w art. 51 ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.).

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przypominamy, że dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, inne niż zaliczone do kategorii pierwszej i drugiej.