W dniu 17.1.2023 r. na stronie RIO w Poznaniu ukazała się uchwała Nr 3/93/2023 kwestionująca uchwałę rady gminy w sprawie zmiany budżetu gminy. W kontekście podanej problematyki punktem wyjścia były regulacje prawne PomocUkrainaU. I tak, wstępnie warto przypomnieć przepisy dotyczące – Funduszu Pomocy. Z art. 14 PomocUkrainaU wynika m.in., że w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Z kolei, w ust. 6 postanowiono, że środki Funduszu mogą być przeznaczane na:

  1. finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1;
  2. wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 16 ust. 3, oraz pokrycie kosztów ich emisji;
  3. zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 16 ust. 2, wraz z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych;
  4. zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1;
  5. udzielanie pożyczek;
  6. finansowanie poniesionych wydatków podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 3, podczas realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Na kanwie ww. przepisów organ nadzoru ustalił m.in., że: Z analizy załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały pn. „Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022” wynika, że w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”, § 2100 – „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” plan dochodów zwiększono o 48.136,00 zł do kwoty 90.761,00 zł. Jednocześnie środki te przeznaczono na wydatki (…). Opisanych środków i wydatków nimi finansowanych nie uwzględniono w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2022 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie”. Do przedmiotowej uchwały nie dołączono bowiem wskazanego załącznika. Wystąpiła zatem niespójność pomiędzy załącznikami o dochodach i o wydatkach a załącznikiem przedstawiającym dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Następnie wskazano, że jedną z podstawowych zasad określonych w przepisach FinPubU dotyczących uchwalania budżetu jednostek samorządu terytorialnego jest zasada jedności i spójności budżetu. Wyraża się ona m.in. tym, że postanowienia zawarte w treści budżetu muszą być zgodne z treścią załączników, jak i postanowienia zawarte w załącznikach muszą być wewnętrznie spójne. Zatem brak zgodności pomiędzy postanowieniami i załącznikami jak również pomiędzy załącznikami do badanej uchwały narusza wskazaną powyżej zasadę jedności i spójności budżetu.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Podsumowując, stanowisko regionalnej izby obrachunkowej jest istotne z punktu widzenia praktyki budżetowej. Jednostka samorządu terytorialnego powinna dążyć do zapewnienia spójności danych prezentowanych w uchwale budżetowej, w tym w zakresie środków na cele ukraińskie.

Źródło: RIO w Poznaniu