Wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw – ustawa z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian na uwagę zasługują m.in. te związane z nowymi albo zmienionymi przepisami dotyczącymi sposobu informowania o niewykorzystanych środkach Funduszu Pomocy. W związku z tym dojdzie do zmiany art. 14 PomocUkrainaU:

1) ust. 16 w nowym brzmieniu:

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym również jednostki podległe i nadzorowane przez te jednostki, realizujące zadania Funduszu, w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku, informują dysponenta części budżetowej, od którego otrzymały środki z Funduszu, lub Prezesa Rady Ministrów, w przypadku gdy środki otrzymały od niego, o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu oraz o wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c, według stanu na koniec każdego kwartału.”;

2) ust. 16a dodany w brzmieniu:

„Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania Funduszu, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału, informują właściwego wojewodę o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu oraz o wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c, według stanu na koniec każdego kwartału.”;

3) ust. 17 w nowym brzmieniu:

„Dysponent części budżetowej oraz właściwy wojewoda w zakresie środków wydatkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przekazują Prezesowi Rady Ministrów odpowiednio informację, o której mowa w ust. 16 i 16a, w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania”.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Podsumowując, nowelizacja specustawy ukraińskiej z pewnością zawiera rozwiązania ważne i pożądane przez JST, bowiem usuwa wątpliwości interpretacyjne w podanym zakresie przedmiotowym.

Źródło: Sejm