Na podstawie art. 86 ust. 3 w związku z art. 153 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: WspRodzU) wydano Obwieszczenie MRPiPS z 24.3.2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach (Dz.Urz. M.P. z 2024 r. poz. 230).

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z obwieszczeniem od 1.6.2024 r. wysokość kwoty, o której mowa w:

1) art. 80 ust. 1 pkt 1 WspRodzU (rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej) – wynosi nie mniej niż 1002 zł (wcześniej było to 899 zł);

2) art. 80 ust. 1 pkt 2 WspRodzU (rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka) – wynosi nie mniej niż 1517 zł (wcześniej było to 1361 zł);

3) art. 81 ust. 1 WspRodzU (przysługujący rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dodatek nie niższy niż określona kwota miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka) – wynosi nie mniej niż 306 zł (wcześniej było to 274 zł);

4) art. 81 ust. 2 WspRodzU (przysługujący rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż przewidziana kwota miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka) – wynosi nie mniej niż 306 zł(wcześniej było to 274 zł);

5) art. 146 ust. 2 WspRodzU (chodzi o pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę, nie mniej niż określona wysokość miesięcznie) – wynosi nie mniej niż 759 zł(wcześniej było to 681 zł);

6) art. 149 ust. 1 pkt 1 WspRodzU (wysokość pomocy na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat) – wynosi nie mniej niż 4998 zł (wcześniej było to 4486 zł);

7) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a WspRodzU (w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat) – wynosi nie mniej niż 9991 zł (wcześniej było to 8968 zł);

8) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b WspRodzU (jw., jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat) – wynosi nie mniej niż 4998 zł (wcześniej było to 4486 zł);

9) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c WspRodzU (jw., jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku) – wynosi nie mniej niż 2500 zł (wcześniej było to 2244 zł);

10) art. 150 ust. 1 WspRodzU (pomoc na zagospodarowanie) – wynosi nie mniej niż 2272 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 4542 zł (wcześniej było to odpowiednio: 2039 zł i 4077 zł).

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Wysokość kwoty określonej w umowach, o której mowa w art. 54 ust. 3 pkt 9 i 12a, art. 62 ust. 2 pkt 7, 11 i 14 oraz w art. 75 ust. 2 pkt 6 WspRodzU, podlega waloryzacji o nie mniej niż 11,4%. Chodzi tu o:

1) wysokość wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej oraz sposób wypłaty oraz wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji, w tym bieżącej konserwacji, lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być pełniona funkcja rodziny zastępcze w umowie o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

2) wysokość wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz sposób wypłaty, wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka oraz wysokość i warunki przyznawania środków finansowych na remonty lub pokrycie kosztów związanych ze zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka w umowie z prowadzącym rodzinny dom dziecka;

3) wysokość wynagrodzeń przysługujących rodzinie pomocowej oraz sposób ich wypłaty w umowie z rodzina pomocową.