W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.2.2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. z 2024 r. poz. 177).

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W ramach obwieszczenia ustalono nowe stawki/kwoty związane z realizowaniem przez gminy zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny. Nowe wartości będą obowiązywały w okresie od 1.3.2024 r. W istocie rzeczy wspomniane stawki/kwoty są wynikiem waloryzacji corocznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dalej: KartaDRU).

Według obwieszczenie nowe stawki kształtują się następująco:

  1. wysokość kwoty, o której mowa w art.13 ust. 2 KartaDRU, wynosi 15,00 zł (koszt wydania duplikatu Karty);
  2. wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4 KartaDRU, wynosi 24,00 zł (koszt realizacji przez gminę usługi związanej z przyznawaniem Karty);
  3. wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 5 KartaDRU, wynosi 7,00 zł (koszt wydania kolejnej Karty w razie zmian osobowych w rodzinie wielodzietnej);
  4. wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 6 KartaDRU, wynosi 5,00 zł (koszt wydania duplikatu Karty, wydanie karty tradycyjnej, udostępnienia karty elektronicznej).

Z powyższego wynika więc niewątpliwie, że koszty realizacji ww. zadań wzrosły, co ma również znaczenie z punktu widzenia zadań realizowanych przez gminę. Należy jednak wspomnieć, że owe koszty zostaną zrekompensowane gminie ze środków budżetu państwa. Ma to uzasadnienie w treści art. 29 ust. 1–3 KartaDRU. Na podstawie tego wnioskować należy, że wraz ze wzrostem stawek za wykonywanie ww. zadań przez gminę, „podążą” zwiększone środki finansowane na realizację tych celów.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Podsumowując, z nowego obwieszczenia wynikają nowe zwaloryzowane kwoty, które powinny choć w pewnym stopniu „pomóc” gminom przy wykonywaniu zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny. Należy jednak pamiętać, że finansowanie tych zwiększonych parametrów kwotowych będzie pochodziło z dotacji celowej przekazywanej gminom. Gminy powinny także zachować „ostrożność” w wykonywaniu usług objętych tymi zwiększonymi kwotami, aby nie narazić się na zarzuty niewłaściwego wykonywania zadania zleconego. W tym zaś zakresie chodzi szczególnie o przestrzeganie wspomnianych wyżej, nowych stawek/kwot, które są wartościami bezwzględnie wiążącymi gminę.