Jeżeli w sentencji decyzji przyznającej świadczenie wskazany jest podmiot realizujący świadczenie, to w przypadku jego zmiany należy dokonać także zmiany decyzji. Jedyną dopuszczalną podstawą prawną takiego działania jest art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Zmiana powinna być poprzedzona zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji w związku ze zmianą podmiotu realizującego świadczenie.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jeżeli w sentencji decyzji nie byłby wskazany podmiot realizujący świadczenie to nie byłoby potrzeby dokonywania zmiany decyzji. Wówczas wystarczyłoby pisemne lub nawet ustne poinformowanie świadczeniobiorcy o zmianie realizatora.

Zmiana decyzji administracyjnej następuje wówczas, gdy dochodzi do zmiany sentencji tej decyzji w całości lub w części. Jeżeli w sentencji decyzji przyznającej świadczenie w postaci posiłku jest wskazane gdzie i przez kogo ten posiłek będzie wydawany to zmiana miejsca lub realizatora świadczenia wymaga dokonania zmiany decyzji. Ustawodawca nie przewidział w przepisach ustawy o pomocy społecznej regulacji, która w pełni odpowiadałaby tej sytuacji. Artykuł 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej stanowi jednak na tyle szeroką podstawę prawną do zmiany decyzji, że w tym przypadku wydaje się wystarczającą podstawą prawną. Można bowiem przyjąć, że sformułowanie: „zmiana przepisów prawa” ma charakter ogólny i dotyczy także regulacji wewnętrznych. Jeżeli organ pomocy społecznej rozwiązuje dotychczasową umowę z realizatorem posiłków i nawiązuje współpracę z innym podmiotem, do dochodzi do swego rodzaju zmiany prawa, która uzasadnia zmianę decyzji administracyjnej. Nie jest to zresztą zmiana na niekorzyść strony, w związku z czym nie jest tu potrzebna jej zgoda.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Powyższych problemów można byłoby uniknąć, gdyby realizator świadczenia nie był wskazany w sentencji decyzji, ale np. jej uzasadnieniu. Zmiana okoliczności określonych w uzasadnieniu decyzji nie stanowi bowiem podstawy do zmiany samej decyzji. W takim przypadku o zmianie realizatora można poinformować stronę w sposób dowolny.