Okoliczność przebywania dłużnika alimentacyjnego poza granicami Polski nie zwalnia organu właściwego dłużnika z podejmowania czynności wobec dłużnika alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dalej: PomocAlimU) organ właściwy dłużnika przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2 PomocAlimU w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania;

2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3 PomocAlimU w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

1) złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

– organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Jak wynika z powyższych przepisów prawa (jak i pozostałych przepisów PomocAlimU), okoliczność przebywania dłużnika alimentacyjnego poza granicami Polski nie zwalnia organu właściwego dłużnika z podejmowania czynności wobec dłużnika alimentacyjnego. Organ zatem jest zobowiązany do przeprowadzania czynności wynikających z ww. przepisów PomocAlimU.