Termin 21 dni biegnie od zakończenia postępowania powypadkowego. Są to dni kalendarzowe, a nie robocze. Jeśli termin upływa w dzień ustawowo wolny od pracy, to przedłuża się go do pierwszego dnia niebędącego dniem wolnym lub sobotą.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Termin

Zgodnie z § 44a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (dalej: BHPOśwR) protokół powypadkowy zawierający ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia będącego pod opieką szkoły należy:

 • sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego, a następnie
 • niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania.

W związku z powyższym zespół powypadkowy jest zobligowany sporządzić protokół powypadkowy w okresie 21 dni, licząc od dnia zakończenia postępowania powypadkowego. Są to dni kalendarzowe, a nie robocze. Dzień zakończenia postępowania powypadkowego jest dniem kończącym okres dokonywania ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku ucznia, wpisany w punkcie 1 protokołu powypadkowego.

Przykład

Jeżeli w punkcie 1 protokołu powypadkowego zapisano, że zespół powypadkowy dokonał w dniach: od 2.4.2023 r. do 25.4.2023 r. ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku, to powinien do dnia 16.5.2023 r. sporządzić protokół powypadkowy i następnego dnia (czyli niezwłocznie) protokół ten powinien być doręczony osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postepowania.

Jeżeli koniec terminu do sporządzenia protokołu powypadkowego przypadłby na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to termin na sporządzenia protokołu powypadkowego upływałby dopiero następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Prace zespołu powypad­kowego

W rozdziale 4 BHPOśwR dotyczącym wypadków osób pozostających pod opieką szkoły i placówki nie wymienia się zadań do wykonania przez zespół powypadkowy. Określa się tylko lakonicznie, że zespół:

 • przeprowadza postępowanie powypadkowe oraz
 • sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

Jednakże w § 52 BHPOśwR zapisano, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Będą to więc przepisy rozporządzenia RM z 1.7.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870; dalej: OkolWypR). Zgodnie z § 7 OkolWypR zespół powypadkowy podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku powinien, m.in.:

 • dokonać oględzin:
  – miejsca wypadku,
  – stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych,
  – stanu urządzeń ochronnych oraz
 • zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
 • jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku;
 • wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
 • zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku;
 • zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby także opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;
 • zebrać inne dostępne dowody dotyczące wypadku;
 • wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione.

Wina i przesłuchanie

W kwestii formalnej zespół powypadkowy nie doszukuje się winy za spowodowanie wypadku – ustala tylko fakty potrzebne do sporządzenia protokołu powypadkowego, w tym w szczególności wskazania środków zapobiegawczych (czyli co należy uczynić, aby nie dochodziło do podobnych wypadków).

Zespół powypadkowy nie przesłuchuje poszkodowanego ani świadków wypadku, gdyż nie ma umocowania prawnego do wykonywania tych czynności. Wysłuchuje jedynie ich wyjaśnień, informacji dotyczących wypadku i je zapisuje, a następnie załącza do protokołu powypadkowego. Składanie takich wyjaśnień, informacji przez poszkodowanego lub świadka wypadku jest dobrowolne. Osoby te mają prawo odmówić ich złożenia. Jeżeli jest to osoba nieletnia, szczególnie gdy nie ukończyła jeszcze lat 13, to proponujemy wcześniej porozmawiać z jego rodzicem (ewentualnie z opiekunem prawnym, wychowawcą) o potrzebie zasięgnięcia od jego dziecka (podopiecznego) informacji o wypadku.

Dokumentacja

Przepisami rozporządzeń MENiS oraz RM nie określono wzorów (konkretnych formularzy), według których należy zapisać zebrane wyjaśnienia, informacje.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź