Wpłaty do PPK na gruncie art. 35 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: FinZadOśwU) w zw. z art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (dalej: FinPubU) powinny zostać uznane za składki naliczane od wynagrodzenia, a w konsekwencji mogą być finansowane z dotacji oświatowej.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: PPKU) podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków.

Z powyższej regulacji należy wyprowadzić wniosek, że wpłata podstawowa dzieli się na finansowaną przez podmiot zatrudniający oraz finansowaną przez uczestnika PPK. Artykułu 25 ust. 1 PPKU nie należy zatem interpretować w ten sposób, że podmiot zatrudniający ma samodzielnie „zarobić” na wpłatę podstawową do PPK.

Na powyższe spostrzeżenie należy nałożyć regulację art. 35 ust. 1 FinZadOśwU, zgodnie z którą dotacje, o których mowa m.in. w art. 26 FinZadOśwU (która najpewniej dotyczy Państwa przypadku), są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na m.in. pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na roczne wynagrodzenie osoby fizycznej. Jednocześnie art. 35 ust. 2 FinZadOśwU podkreśla, że przez wydatki bieżące, o których mowa powyżej, należy rozumieć wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 FinPubU.

W związku z powyższym odesłaniem należy wskazać, że na podstawie art. 236 ust. 2 FinPubU przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. A tymi są np. wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wyrok NSA z 24.3.2009 r., II GSK 284/08, Legalis). W świetle powyższego poglądu należy uznać, że wpłaty do PPK (potocznie zwane składkami na PPK) na gruncie art. 35 ust. 2 FinZadOśwU w zw. z art. 236 ust. 2 FinPubU powinny zostać uznane za składki naliczane od wynagrodzenia, a w konsekwencji mogą być finansowane z dotacji oświatowej.