Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości (za dwoje dzieci) powinna być zwrócona przez organ prowadzący na rachunek bankowy JST, wraz z odsetkami.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia następujące warunki wskazane w ww. przepisie.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z utartą linią orzeczniczą dotacji w przedszkolu niepublicznym udziela się na faktyczną liczbę uczniów. Jak wynika z pytania w toku kontroli wykazano, że liczba dzieci wykazywana do dotacji była w jednym z kontrolowanych lat zawyżona o 2 wychowanków. Mamy wówczas do czynienia z sytuacją pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

Zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.

Ważne

Biorąc powyższe pod uwagę w sytuacji stwierdzenia w trakcie kontroli, że dotacja na dwóch ucznia została pobrana w nadmiernej wysokości, wówczas organ prowadzący powinien dokonać zwrotu nadmiernie pobranej kwoty (za cały rok). Kwota ta powinna być zwrócona wraz z odsetkami.