Na stronie Kancelarii Prezesa RM w dniu 23.3.2022 r. zawarto informacje odnośnie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W motywach wprowadzenia ww. projektu wskazano m.in. na art. 55 ust. 7 FinZadOśwU, który przewiduje, że maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 FinZadOśwU mogą podlegać weryfikacji. Rada Ministrów na podstawie art. 55 ust. 8 i 10 FinZadOśwU, może określić, w drodze rozporządzenia, do końca czerwca roku, w którym jest dokonywana weryfikacja, maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 FinZadOśwU, które będą obowiązywały od roku budżetowego następującego po roku, w którym dokonana była weryfikacja. Dalej podano, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 26.6.2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1137), podnoszącego maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 FinZadOśwU, o 20% w stosunku do poprzednio obowiązujących kwot dotacji celowej, wzrosły koszty usług i produktów niezbędnych do wytworzenia podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13.1.2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68), średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4%). W związku z powyższym, wskazanym jest zwiększenie kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 FinZadOśwU, o 10% w stosunku do obecnie obowiązujących kwot. Dodatkowo w projekcie rozporządzenia zaproponowano zaokrąglenie w górę kwot dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku klas IV–VI.

Następnie sprecyzowano, że projektowane rozporządzenie przewiduje zwiększenie maksymalnych kwot dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:
1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, która w przypadku klas I–III będzie wynosić 99 zł na ucznia;
2) materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas I–III będzie wynosić 55 zł na ucznia;
3) podręczniki lub materiały edukacyjne, która w przypadku:
a) klasy IV będzie wynosić 185 zł na ucznia,
b) klasy V i VI będzie wynosić 238 zł na ucznia,
c) klasy VII i VIII będzie wynosić 330 zł na ucznia;
4) materiały ćwiczeniowe, która w przypadku klas IV–VIII będzie wynosić 27,50 zł na ucznia.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Po raz pierwszy zmianie będą ulegały także maksymalne kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe dla uczniów: klas I–III (z kwoty 50 zł na kwotę 55 zł) i klas IV–VIII (z kwoty 25 zł na kwotę 27,50 zł).

Podsumowując, nie ma wątpliwości co do tego, że projektowane rozporządzenie jest korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia działalności oświatowej JST. Zwiększenie poziomu dotacji celowych jest niezbędne w aktualnej trudnej sytuacji rynkowej.