Wnioski do wyczerpania środków

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. W pierwszej kolejności, przez okres 14 dni od dnia rozpoczęcia naboru wnioski o dofinansowanie wycieczek będą mogły składać organy prowadzące wyłącznie dla szkół, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Ważne

Numery ewidencyjne placówek, które otrzymały w poprzednich edycjach przedsięwzięcia dofinansowanie, nie będą dostępne na liście wyboru przy dodawaniu nowego wpisu do 20 marca br.

W przypadku gdy wszystkie placówki otrzymały już w poprzednich edycjach dofinansowanie do dnia 20 marca br. zakładka „Poznaj Polskę” w systemie Strefa Pracownika SIO nie będzie dostępna.

W dniu 20.3.2023 r. o godzinie 10.00 uruchomiony zostanie nabór dla pozostałych szkół.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Co podlega dofinansowaniu

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Jaka jest idea

Jak podkreśla resort edukacji: „Przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe)”.

Kto składa wnioski i na co

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przyspasabiające do pracy) dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a i b PrOśw, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby fizyczne.
Ważne

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Źródło: Poznaj Polskę – edycja 2023 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)