W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 274 opublikowano rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 7.2.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 DochSamTerytU jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa w zakresie, o którym mowa w przepisach o rozwoju regionalnym.

Oprócz takich dotacji JST mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych m.in. związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych (art. 42 ust. 2 pkt 5a DochSamTerytU).

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 6.4.2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz.U. z 2009 r. poz. 463). Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia w obecnym brzmieniu, JST mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych, w tym budową kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Nowelizacja wykreśla z tego przepisu budowę kompleksów sportowych określanych jako „orliki”. Po zmianie wnioskować można o dotację z budżetu państwa na ogólnie sformułowaną budowę i remonty obiektów sportowych.

Z uzasadnienia tej zmiany wynika, że w związku z wdrażaniem Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji zaistniała konieczność zmiany przepisów rozporządzenia w celu wprowadzenia zapisów optymalnych z perspektywy realizacji programu, w tym właściwej organizacji procesów naboru i oceny wniosków oraz wypłaty i rozliczania dotacji. Zdaniem projektodawców chodziło tu o nadanie temu przepisowi uniwersalnej formy, aby umożliwić ministrowi udzielanie z budżetu państwa dotacji JST w formule ogłaszanych przez niego programów, stanowiących swego rodzaju regulamin i wytyczne dla beneficjentów środków z budżetu państwa w tym zakresie.

Wykreślono też sformułowany w § 3 ust. 2 rozporządzenia obowiązek opiniowania wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa przez właściwego terytorialnie marszałka województwa. Jak czytamy w uzasadnieniu tej zmiany, przepis ten był niezbędny gdy zadania dotyczące kompleksów sportowych Orlik były realizowane przy jednoczesnym wsparciu ze strony samorządów województw. W konsekwencji wykreślenia „orlików” jako bezpośredniego celu udzielania dotacji państwowych, przepis ten nakłada na wnioskodawców dodatkowe nieuzasadnione zobowiązanie.

Do złożonych przed 24.2.2023 r. wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych stosuje się przepisy dotychczasowe.