Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się informacja o projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (numer projektu ID 339).

Z podanych informacji wynika, że powodem podjęcia proponowanej inicjatywy jest konieczność zapewnienia spójności inicjatyw publicznych mających na celu wsparcie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz rozwoju kompetencji podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Obecnie, na mocy:

  1. uchwały nr 129 Rady Ministrów z 29.9.2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M.P. poz. 939),
  2. uchwały nr 63/2022 Rady Ministrów z 29.3.2022 r. w sprawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”,
  3. rozporządzenia Rady Ministrów z 29.3.2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. poz. 771)

– jest realizowana inicjatywa „Laboratoria Przyszłości”, mająca na celu wyposażenie szkół podstawowych w całym kraju w nowoczesne wyposażenie służące rozwijaniu tzw. kompetencji przyszłości. Projektowana uchwała ma na celu dostosowanie dokumentów programowych do aktualnych przepisów rangi ustawowej.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W związku ze zmianą w art. 65 ZmKoronawirusU20(1), zmianom uległy niektóre przepisy mające wpływ na realizację programu, w tym poszerzony został katalog podmiotów wspierających. Rodzi to konieczność dostosowania przepisów uchwały do brzmienia ustawy.

Z dalszych informacji wynika dodatkowo, że projekt zakłada szereg korekt natury technicznej i zmian dostosowujących, wynikających ze zmiany przepisów rangi ustawowej, które jednocześnie nie rodzą skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. O ile dotychczas jedynym podmiotem prowadzącym w ramach programu zadania związane z rozwijaniem kompetencji podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży był Ośrodek Rozwoju Edukacji, projekt zakłada poszerzenie tego katalogu o inne wyspecjalizowane podmioty państwowe nadzorowane lub prowadzone przez Ministra Edukacji i Nauki, albo przez takie, nad którymi jest obejmowany nadzór przez Ministra Edukacji i Nauki.

Podsumowując, przedstawioną propozycję legislacyjną należy ocenić pozytywnie. Laboratoria przyszłości to ważne wsparcie dla gmin w zakresie działalności edukacyjnej.

Źródło: www.gov.pl