Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 11.1.2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023. Warto przypomnieć, że wspomniane rozporządzenie określa m.in. na 2023 r.:

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 FinZadOśwU, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 FinZadOśwU, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 FinZadOśwU, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 FinZadOśwU, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 FinZadOśwU, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 FinZadOśwU, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;

4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 FinZadOśwU, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 FinZadOśwU, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;

5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 FinZadOśwU, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 FinZadOśwU, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2023 r. będą mogły wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2023 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych. Ponadto szkoły podstawowe będą mogły wnioskować w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2021 r. i 2022 r. w zakresie niezbędnym do wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 1.4.2023 r. Zaproponowany termin umożliwi dyrektorom szkół przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej oraz złożenie wniosku o dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024 zgodnie z terminem określonym w art. 58 ust. 4 FinZadOśwU.

Podsumowując, projektowane rozporządzenie jest bardzo ważnym aktem prawnym z punktu widzenia samorządów, bowiem reguluje m.in. aspekty finansowe związane z finansowaniem zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych na przyszły rok szkolny.

Źródło: RCL