Przepisy prawa oświatowego nie rozstrzygają tej kwestii.

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Przepisy PrOśw nie określają terminu maksymalnego, jak też minimalnego do ogłoszenia konkursu, w przypadku kończącej się kadencji dyrektora. Względy celowościowe przemawiają za tym, że ogłoszenie konkursu jest również możliwe wówczas, gdy nie upłynął jeszcze okres powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, ale dla zapewnienia ciągłości kierowania szkołą wszczynana jest procedura konkursowa. Obsadzanie stanowisk kierowniczych jest elementem kontroli zarządczej. Zapewnienie ciągłości działalności jest jednym z warunków prawidłowego sprawowania kontroli zarządczej.

Konkurs może zostać ogłoszony również wtedy, gdy dyrektor został odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji – np. wskutek rezygnacji i niezbędne jest wyłonienie nowego kandydata.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przeprowadzenie konkursu w trakcie gdy dotychczasowy dyrektor pełni swoją kadencję jest w większości przypadków konieczne, po to, aby nastąpiło płynne przejęcie obowiązków w zakresie zarządzania szkołą. Oczywiście termin powierzenia nie może pokrywać się z terminem końcowym kadencji ustępującego dyrektora (organ prowadzący może np. przeprowadzić konkurs w maju, a w zarządzeniu/uchwale o powierzeniu stanowiska dyrektora postanowić o powierzeniu tego stanowiska na okres od 1 września, z uwagi na kadencję ustępującego dyrektora trwającą do 31 sierpnia).

Ustalając termin konkursu, należy również uwzględnić ewentualne możliwości zaskarżenia aktu zatwierdzenia lub unieważnienia konkursu, co może spowodować opóźnienia w możliwości powierzenia stanowiska, jeżeli wojewoda postanowi o wszczęciu postępowania nadzorczego.

Ogłaszać konkursu nie należy, gdy stanowisko jest obsadzone – zarówno gdy kadencja trwa (np. kadencja powinna trwać jeszcze dwa lata, a organ prowadzący postanawia powierzyć stanowisko przed końcem kadencji innej osobie), jak również gdy dyrektor został wprawdzie odwołany, ale wskutek zaskarżenia aktu odwołania do wojewody, wojewoda stwierdził nieważność zarządzenia czy uchwały w sprawie odwołania dyrektora.