Podmiot ogłaszający konkurs nie może żądać innych dokumentów, niż te wymienione w rozporządzeniu.

Katalog dokumentów, do których złożenia może zobowiązać podmiot ogłaszający konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola czy też szkoły publicznej określa przepis § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (dalej: DyrKonkursR).

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jak można zauważyć, w katalogu przedstawionym powyżej nie ma skróconego odpisu aktu ślubu w przypadku zmiany nazwiska. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że na podstawie § 4 DyrKonkursR oferta kandydata, która nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu jest podstawą dla komisji do podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia do konkursu. Biorąc pod uwagę daleko idący skutek jaki ustawodawca wiąże z nieprzedstawieniem dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 4 DyrKonkursR, należy uznać, że podmiot ogłaszający konkurs nie może żądać innych dokumentów, niż te wymienione w rozporządzeniu.

Jeżeli konkurs zakończy się pozytywnym rezultatem (zostanie wyłoniony kandydat), to wtedy przed zatwierdzeniem wyniki konkursu organ prowadzący może zażądać okazania dokumentu dotyczącego zmiany nazwiska (akt ślubu). Różnica polega na tym, że organ będzie kierował żądanie do konkretnej osoby, która konkurs wygrała, a nie do wszystkich potencjalnych kandydatów przystępujących do konkursu.